Polityka Prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Administrator danych osobowych – Szymon Frieske, działający pod firmą Reflect Group Szymon Frieske, ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań, NIP: 972-108-70-42, REGON: 300258769, zarządzający stroną internetową dostępną pod adresem http://kushi.pl/ chroni prywatność swoich Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Użytkownikiem Strony http://kushi.pl/ jest każdy, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez w/w Stronę.


3. Zbiory danych osobowych Użytkowników Strony http://kushi.pl/ podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).


4. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem Strony internetowej http://kushi.pl/.


5. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających ze Strony internetowej funkcjonującej pod adresem http://kushi.pl/.

 

 

§ 2. DANE GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH


1. Administrator danych gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni uprzednią wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.


2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Stronę http://kushi.pl/


3. Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:
a) dane niezbędne do realizacji umów sprzedaży:
• imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, NIP
b) dane niezbędne do założenia sklepu na stronie internetowej http://kushi.pl/ i rozliczeń:
• imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, numer rachunku bankowego, NIP
c) dane niezbędne w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera
• imię i nazwisko, adres e-mail.
d) dane niezbędne w celu otrzymywania drogą SMS-ową informacji handlowej:
• imię i nazwisko, numer telefonu.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Stronę http://kushi.pl/. oraz dane, podane przez Użytkownika, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).


5. Administrator danych gwarantuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy. Powyższe Użytkownik dokonać może:
• poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora sklepu Kushi.pl.

6. Zbiór danych osobowych użytkowników strony internetowej http://kushi.pl/. został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§ 3. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator danych może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.


2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony http://kushi.pl/. oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności – realizacja umów sprzedaży oraz rozliczeń w przypadku założenia sklepu na stronie, a także innych Usług świadczonych przez Administratora, o których mowa we wszystkich dokumentach mających zastosowanie do usług świadczonych przez stronę internetową http://kushi.pl/ – w szczególności w Regulaminie.


3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora danych oraz celem przesyłania Newslettera zawierającego informacje związane z Stroną. Na takie działanie Administratora danych, Użytkownik wyraża odrębną zgodę podczas wypełniania formularza subskrypcji newslettera lub odpowiedni checkbox w celu otrzymywania informacji handlowych drogą SMS-ową .


4. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Strony http://kushi.pl/ prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Strona, administracją Strony, prowadzeniem prac konserwacyjnych Strony, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.


5. Administrator danych wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Strony http://kushi.pl/ do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Strony. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Strony, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.


6. Administrator danych wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika na Stronie http://kushi.pl/ wykorzystywane są przez Stronę w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 

§ 4. ZABEZPIECZENIA


1. Administrator danych dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

 

 

§ 5. ZASADY PRZEKIEROWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA


1. Na stronie internetowej http://kushi.pl/ mogą znajdować się łącza do stron internetowych, aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Administratora danych. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.

 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania ze Strony.


2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.


3. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 17.06.2017 roku.

 

 

 

 

Darmowa dostawa
od 200 zł
14 dni
na zwrot towaru
Szybka wysyłka
Doceniona jakość